Neplaťte viac ako je nutné. Máte predsa na výber.

Porovnávacia kalkulačka vám nájde to najlacnejšie PZP pre vaše vozidlo.

Vypočítat cenu PZP
žena auto

Výpoveď zmluvy o PZP

Jedinou možnosťou, ako zrušiť zmluvu na PZP či PZP online vo vašej poisťovni, je podať výpoveď poistenia.
Nezáleží pritom, aký máte na to dôvod:

  • zmena poisťovne
  • vypovedanie zmluvy PZP do dvoch mesiacov od uzatvorenia
  • koniec poistného obdobia
  • predaj vozidla
  • odcudzenie auta
  • vyradenie z evidencie

To sú všetko dôvody, kedy je držiteľ vozidla povinný podať vo svojej poisťovni výpoveď poistenia. Podať ju musí písomnou formou, hoci má uzatvorené PZP online a doručiť poisťovni najneskôr šesť týždňov pred ukončením poistnej doby na povinné zmluvné poistenie. Ak túto lehotu nestihne, nové PZP príp. PZP onlinemôže uzatvoriť len v príslušnej poisťovni, prípadne v inej, čo už je komplikovanejšie a klient čelí mnohým sankciám a pokutám.

Ak vám poisťovňa zvýšila poistné, má povinnosť vás o tejto skutočnosti informovať najneskôr 10 týždňov pred koncom poistného obdobia. Ak si poisťovňa svoju povinnosť nesplní, 6 týždňovú lehotu dodržiavať nemusíte a výpoveď poistenia môžete podať kedykoľvek pred koncom poistnej doby.

Iným príkladom je prepis vozidla na inú osobu, kedy sa PZP na daného držiteľa vypovedá a tým PZP zaniká.

Pri prepise, odcudzení alebo likvidácií vozidla, musí žiadateľ spolu s výpoveďou doložiť poisťovni aj príslušný doklad o vzniknutej situácii a dôvode výpovede:

  • kúpna zmluva alebo kópia veľkého technického preukazu s novým majiteľom
  • protokol od Polície SR o odcudzení vozidla
  • protokol o ekologickej likvidácii

Po podaní výpovede môže držiteľ vozidla požiadať poisťovňu o vrátenie nespotrebovaného poistného, v prípade, že ukončil poistenie v priebehu poistného obdobia. Takisto je poisťovňa povinná mu vydať na jeho žiadosť doklad o bezškodovom priebehu k jeho PZP. Vďaka nemu vie potom zdokladovať, že v danom období nespôsobil žiadnu škodovú udalosť a tým pádom má nárok na bezškodový bonus pri uzatváraní nového PZP online.

Podľa zákona môžete vaše PZP vypovedať aj skôr. Viac o predčasných spôsoboch zrušenia zákonného poistenia sa dozviete na tejto stránke.