Ako treba postupovať pri náhrade škody z PZP?

Dopravná nehoda je v každom prípade nepríjemnou záležitosťou, o to viac ak príde k rozsiahlejšej škode na majetku či dokonca na zdraví. Práve pre tieto prípady existuje zodpovednosť za škody v rámci povinného zmluvného poistenia, ktoré musí mať uzatvorené každý držiteľ vozidla.

Ako je však potrebné postupovať, aby bolo poškodenému vyplatené poistné plnenie?

Pri riešení dopravnej nehody platí viacero bezpečnostných pravidiel. V prvom rade je to ochrana života a zdravia, a teda poskytnutie prvej pomoci zraneným. Dôležité je však aj zabezpečenie miesta nehody, vyvarovanie sa činností, ktoré by mohli ďalší postup nejakým spôsobom znemožniť a v prípade, že je to nutné, je samozrejmosťou privolanie polície.

Ďalšou povinnosťou účastníkov nehody je aj spísanie Záznamu o dopravnej nehode, a to aj v prípade, ak prišlo k len malej škode na niektorom vozidle. Nie vždy je totiž potrebné volať políciu, ale záznam musíte vypísať vždy. Patrí k povinnej výbave vozidla a je dôležitým dokladom pre poisťovňu v rámci likvidácie poistnej udalosti.  

Na základe Záznamu o nehode je potom jasné, ako nehoda vznikla, čo všetko sa poškodilo a kto je vinníkom. V prípade, že prišlo k zavineniu nehody oboma vodičmi, bude sa nahrádzať škoda obom z ich PZP. V prípade iba jedného vinníka, bude poškodenému nahradená škoda z poisťovne vinníka.

Viacero užitočných rád, ktoré sa vám budú hodiť

Je rovnako dobré poznať postup poisťovne pri likvidácii poistnej udalosti

  1. Po nahlásení poistnej udalosti vás bude kontaktovať poisťovňa, aby si dohodla obhliadku poškodeného vozidla jej technikom. Musíte sa pripraviť na to, že väčšina poisťovní nenahrádza škodu v plnej výške, ale uplatňuje si tzv. amortizáciu (opotrebenie). O tomto probléme sa vedie viacero diskusií, ako aj súdne spory, ktoré dávajú zvyčajne však za pravdu klientovi. Je to však komplikovanejší postup.

Dobré vedieť: Pred obhliadkou nikdy nič neopravujte, ani ak ide o maličkosť! Mohlo by vám to spôsobiť chybné určenie poistného plnenia.

  1. Technik po obhliadke spíše Záznam o poškodení a určí spôsob likvidácie poistnej udalosti. Spolu so všetkými dokumentami, ktoré súvisia s poistnou udalosťou (Oznámenie o poistnej udalosti), ho doručí technik alebo vy do poisťovne.

Dobré vedieť: Ak by sa v rámci opravy zistilo, že odhadované poškodenie je vo väčšom rozsahu, rozsah poškodenia sa zdokumentuje a vec sa oznámi technikovi alebo priamo poisťovni, aj s doloženou dokumentáciou.

Dobrý vedieť: Rovnako je potrebné v Oznámení o poistnej udalosti uviesť aj škody na zdraví, resp. práceneschopnosť či iné následky v rámci poistnej udalosti, ak vznikli. Je však potrebné doložiť dokumenty, ktoré to dokazujú.

  1. Poisťovňa vyčísli výšku náhrady, oznámi vám ju a peniaze zašle na účet po skončení šetrenia poistnej udalosti.

Dobré vedieť: Najlepšie je dodržať postup poisťovne a počkať na vyčíslenie poistného plnenia. Ak by ste sa totiž po obhliadke rozhodli dať si opraviť vozidlo a faktúru potom predložiť poisťovni, nemuseli by ste byť s výsledkom spokojný. Je totiž možné, že faktúra zo servisu sa bude s poistným plnením líšiť. Najlepším riešením je požiadať poisťovňu o krycí list, ktorý je potvrdením poisťovne, že si za svojho poisteného splní záväzok. Servisu tak potom poisťovňa preplatí opravu v stanovenom termíne a rozsahu a poškodený nemusí so servisom nič riešiť.  Poisťovne majú aj zoznam svojich zmluvných servisov, z ktorých vám môžu niektorý odporučiť.

Čo, ak nastanú problémy s poistným plnením zo strany poisťovne?

Samozrejme ani poisťovňa nie je povinná uhrádzať škodu v každom prípade. Teda poškodenému ju nahradí. ALE:

Dobré vedieť: Ak by ste boli vinníkom vy a poškodený by vás dal na súd, pri splnení všetkých podmienok uzatvorenia PZP (riadne uzatvorené, včas zaplatené a podobne) nemusíte mať obavy, konečnú náhradu škody či doplatok by musela riešiť poisťovňa.

Čo robiť, ak vinník nebol poistený?

Stávajú sa aj prípady, že držiteľ vozidla nemá uzatvorené PZP a pri spôsobení nehody nemá komu poistnú udalosť nahlásiť. Aby bola poškodenému predsa len škoda nahradená, zariadi to Slovenská kancelária poisťovateľov zo svojho Garančného fondu. Tá je však potom oprávnená škodu vymáhať od vinníka. Ten ju bude musieť koniec koncov aj tak zaplatiť z vlastného vrecka, navyše aj s pokutou. Ak si teda spočítame riziko, určite je lepšie aj výhodnejšie splniť si svoju zákonnú povinnosť a uzatvoriť si PZP.

2011 - 2018 © kalkulackapzp.sk