Neplaťte viac ako je nutné. Máte predsa na výber.

Porovnávacia kalkulačka vám nájde to najlacnejšie PZP pre vaše vozidlo.

Vypočítat cenu PZP
žena auto

Ako postupovať pri dopravnej nehode?

Keď sa stane dopravná nehoda, okrem poškodeniu vozidiel môže prísť k zraneniu osôb a iným škodám. Preto je dôležité, aby ste vedeli ako správne postupovať, keď sa takáto udalosť prihodí.

1.   Zaistenie miesta nehody

Bezprostredne po nehode je dôležité zabrániť tomu, aby prišlo k ohrozeniu ostatných účastníkov premávky. Na vozidle zapnite varovné svetlá, oblečte si reflexný odev a varovný trojuholník umiestnite na viditeľné miesto. Vyhnite sa manipulácii s vozidlami, alebo miestom nehody. Ak si situácia vyžaduje premiestnenie vozidiel alebo inú zmenu na mieste, kde sa nehoda stala, počiatočný stav riadne zdokumentujte a vyfoťte.

2.   Poskytnutie prvej pomoci a privolanie záchrannej služby

Ak je niekto z účastníkov nehody zranený, okamžite mu poskytnite prvú pomoc. V autolekárničke nájdete aj Kartu prvej pomoci, ktorá vám pri poskytovaní pomoci zraneným môže byť nápomocná. Ak ste zranený aj vy, svoj stav nepodceňujte a nechajte ostatných účastníkov, alebo svedkov nehody vám pomôcť. Ďalej je dôležité privolať zdravotnú pomoc na čísle 155 ale 112 a postupovať podľa pokynov operátora. Ak si to situácia vyžaduje, privolajte aj ostatné zložky integrovaného záchranného systému.

Na toto pozor! Zanedbanie týchto povinností, teda neposkytnutie prvej pomoci, neprivolanie záchrannej služby a rovnako aj útek z miesta nehody môžu byť považované za trestný čin!

3.   Privolanie polície

Políciu Slovenskej republiky kontaktujete na telefónnych číslach 158 alebo 112. Policajtov volajte ak:

 • účastníci nehody sa nezhodujú v tom, kto je vinníkom nehody
 • pri nehode prišlo k zraneniu alebo úmrtiu osoby
 • bol poškodený majetok tretích osôb, prišlo k poškodeniu majetku obcí alebo štátu,
 • niektorý z vodičov je pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok
 • vinník ušiel z miesta nehody
 • účastníkom nie je zrejmý jej priebeh
 • prišlo k poškodeniu v súvislosti s výkonom vlastníckych práv štátu k nehnuteľnostiam tvoriacim diaľnice a cesty I. triedy Riaditeľstvom ciest a diaľnic

4. Zdokumentovanie miesta nehody a jej priebehu

Spolu s druhým účastníkom nehody riadne a spravodlivo spíšte tlačivo Správa o nehode. Toto tlačivo dostanete od vašej poisťovne pri uzatvorení poistenia a mali by ste ho mať vždy uložené vo vozidle. Správu o nehode vypĺňajte vždy čitateľne, ideálne paličkovým písmom tak, aby boli čitateľné obe kópie. Vypísanú správu o nehode podpíšu obaja účastníci, ak je účastníkov viac, podpíšu ju všetci.

Ak ste nehodu nespôsobili vy, ale druhý vodič, vypýtajte si od neho doklad totožnosti (pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz) a tiež potvrdenie o platnom PZP (biela, alebo v zahraničí zelená karta). Na základe týchto dokumentov si poznačte:

 • meno a priezvisko vinníka
 • jeho bydlisko
 • typ a evidenčné číslo vozidla
 • názov a adresu poisťovne, kde má vinník uzatvorené PZP
 • ak vám bola škoda spôsobená firemným vozidlom, poznačte si názov, sídlo a IČO firmy alebo meno a bydlisko vlastníka

Ďalej vyhotovte čo najpresnejšie fotografie miesta nehody a tiež zdokumentujte aj rozsah vzniknutej škody. Ak sú svedkovia nehody, poznačte si ich kontaktné údaje.

5.   Nahlásenie vzniknutej škody

Po nehode kontaktujte poisťovňu a nahláste poistnú udalosť. Nahlásenie poistnej udalosti  môžete nahlásiť online prostredníctvom mobilnej aplikácie, telefonicky alebo osobne. Ak ste nehodu zavinili vy, vypísanú a podpísanú správnu o nehode odovzdajte vašej poisťovni. Správu o nehode môže odovzdať aj vodič, ktorému ste spôsobili škodu.

Poistnú udalosť je potrebné nahlásiť do 15 dní v prípade, že k nehodovej udalosti prišlo na území Slovenska. Ak sa nehoda stala v zahraničí, nehodu je potrebné nahlásiť do 30 dní.

Užitočná rada: V prípade, že na poškodené vozidlo máte uzatvorené aj platné havarijné poistenie, s poisťovňou si dohodnite aj obhliadku vozidla.