Výpoveď zmluvy o PZP

Jedinou možnosťou, ako zrušiť zmluvu na PZP či PZP online vo Vašej poisťovni, je podať výpoveď poistenia.
Nezáleží pritom, aký máte na to dôvod.

To sú všetko dôvody, kedy je držiteľ vozidla povinný podať vo svojej poisťovni výpoveď poistenia. Podať ju musí písomnou formou, hoci má uzatvorené PZP online a doručiť poisťovni najneskôr šesť týždňov pred ukončením poistnej doby na povinné zmluvné poistenie. Ak túto lehotu nestihne, nové PZP príp. PZP online môže uzatvoriť len v príslušnej poisťovni, prípadne v inej, čo už je komplikovanejšie a klient čelí mnohým sankciám a pokutám.

Iným príkladom je prepis vozidla na inú osobu, kedy sa PZP na daného držiteľa vypovedá a tým PZP zaniká.

Spolu s výpoveďou musí žiadateľ doložiť poisťovni aj príslušný doklad a o danej vzniknutej situácii a dôvodu výpovede:

Po podaní výpovede môže držiteľ vozidla požiadať poisťovňu o vrátenie nespotrebovaného poistného, v prípade, že ukončil poistenie v priebehu poistného obdobia. Takisto je poisťovňa povinná mu vydať na jeho žiadosť doklad o bezškodovom priebehu k jeho PZP. Vďaka nemu vie potom zdokladovať, že v danom období nespôsobil žiadnu škodovú udalosť a tým pádom má nárok na bezškodový bonus pri uzatváraní nového PZP online.

2011 - 2018 © kalkulackapzp.sk